Featured Post

The Beginning

So, this is Dad and Mom. Ray is the son of Conrad Herrmann and Kate Bundock. He is the step-son of Edith Armstrong and Wally Hewitt. ...

Tuesday, May 10, 2016

A New Find for Herman Sjoholm

I ran across this on the University of Linkoping's website.

Böteslängderna för Linköping (1800-1900) och Norrköping (1832-1894)


The original transcribed record:

Häktade Sjömannen och Målaregesällen Herman Justus Sjöholm
Stad: Linköping
Boställe: Dinbo Socken Skaraborgs Län
Paragraf i protkoll: -
Nummer i protokoll: 328
Källa: Landsarkivet i Vadstena AIIIa:27
Förseelse: för första resan stöld
Domdatum: 1876-09-25
Straff: Straffarbete
Bötesbelopp:
Anmärkning: Som Swaranden, hwilka, efter hwad upplyst och medgifwet är, undergått bestraffning för andra resan snatteri, genom egen friwillig bekännelse är förwunnen att natten emellan den 11 och 12 i denna månad i Målaren J. T. O. Dawidssons werkstadsrum här i Staden hafwa olofligen sig tillegnat målaregesällen F. W. Högström tillhörige en ytterråck af doffel, ett silfwercylinderuhr och en mössa, bland hwilka till Sextioen kronor 50 öre wärderade saker endast uhret och mössan tillrättakommit och blifwit återställde till Målsegaren, som icke fordrat ersättning för den förskingrade råcken; Alltså och i förmågo af 20 Capitlet 1 och 18 §§ i Strafflagen samt Kongl. Förordningen den 31 October 1873, pröfwar RådstufwuRätten rättwist döma honom, Herman Justus Sjöholm, att, för första resan stöld af gods till förenämnde wärde, hållas till straffarbete i Fyra månader och wara förlustig medborgerligt förtroende under en tid af tre år utöfwer strafftiden....

A Google Translation as good as it will get:                                          


The sailor arrested and Målaregesällen Herman Justus Sjöholm
City: Linkoping
Boställe: Dinbo Parish Skaraborg
Section of protocols: -
Number in minutes: 328
Source: Regional Archives in Vadstena AIIIa: 27
Misdemeanor: for the first trip theft
Domdatum: 1876-09-25
Penalty: Penalty Work
fines:
Note: As Swaranden, hwilka after hwad enlightened and medgifwet is undergoing punishment for the second trip shoplifting, through self friwillig confession is förwunnen that night between the 11 and 12 of this month in the painter JTO Dawid's werkstadsrum this city hafwa Olof writing to the gnat målaregesällen FW Högström tillhörige a ytterråck of doffel, a silfwercylinderuhr and a cap, among hwilka to sixty crowns 50 ore wärderade things only uhret and cap grips come and blifwit restored to Målsegaren, non claimed compensation for the embezzled railings; Thus, and in förmågo of 20 Capitlet §§ 1 and 18 of the Penal Code and the Royal. Regulation of 31 October 1873, pröfwar RådstufwuRätten rättwist judge him, Herman Justus Sjöholm, that, for the first trip theft of goods to the before mentioned Warde, kept to hard labor for four months and wara forfeits civic trust for a period of three years utöfwer sentence ... .